Zveza pri svojem delu sledi ciljem, ki so opredeljeni v nacionalnem programu športa v RS ter v sklepih Mestne občine in skupščine Zveze.
Namen Zveze je spodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k kakovostnem razvoju športa v Mestni občini in Republiki Sloveniji, s tem da:
– spodbuja združevanje športnih organizacij v Zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva,
– spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih, usklajuje skupne interese športa v Mestni občini, s poudarkom na športu občanov Mestne občine,
– deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze,
– usklajuje delo športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju,
– skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih društvih,
– razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine, športa starejših in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa,
– pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih športnih dosežkov,
– razvija in krepi stike s športnimi Zvezami in organizacijami v drugih občinah, republiki, sosednjih deželah ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu.
Športne dejavnosti vključujejo aktivnosti na področju organiziranja, financiranja, izobraževanja in vzgoje kadrov, vzgoje vrhunskih tekmovalcev, gradnje in vzdrževanja športnih objektov, prirejanja tekmovanj, promocijske in publicistične dejavnosti.