Namen in cilje uresničuje s tem, da:
– obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva,
– spremlja razvoj športa, ugotavlja in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj v okviru statutarnih pooblastil,
– zastopa športna društva o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in institucij Mestne občine in republiških organov,
– sodeluje z upravnim organom, pristojnim za področje športa,
– daje pobude in organizira takšne oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne aktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij,
– oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa v Mestni občini,
– sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki rešujejo vprašanja s področja športa,
– skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa in omogočajo tudi doseganje vrhunskih športnih rezultatov v Mestni občini,
– sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev v športu ter skrbi za njihovo uresničevanje,
– skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu,
– skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe športnih društev,
– organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost,
– posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom Zveze,
– sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela športnih organizacij – članov Zveze,
– skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev s katerimi upravlja,
– razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov občinska športna tekmovanja in druge prireditve,
– preko svojih predstavnikov sodeluje.