Statut Športne zveze Novo mesto

V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1, UPB2), (Uradni list RS, št. 64/2011 Skupščina Športne zveze Novo mesto, na svoji seji dne 13. 3. 2012, sprejela spremembe in dopolnitve svojega temeljnega akta, ki se glasi:

 1. SPLOŠNE DOLOČBE
 2. člen

Športna zveza Novo mesto (v nadaljevanju Zveza) je samostojno, prostovoljno in neprofitno združenje športnih društev in klubov (v nadaljevanju društev) s sedežem v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Mestna občina), ki so organizirana v skladu z Zakonom o društvih.

Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez Slovenije. Zveza je lahko član mednarodnega športnega združenja v skladu z akti in programom Zveze.

Zveza sodeluje s klubi in društvi, člani zveze, lokalno skupnostjo in občinskim javnim zavodom za šport, športnimi asociacijami in subjekti s sedežem v občini ali izven nje v skladu z akti in programom dela Zveze.

 1. člen

Športna zveza Novo mesto je pravna oseba zasebnega prava.

 1. IME IN SEDEŽ
 2. člen

Ime Zveze je: ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO.

Sedež Zveze je v Novem mestu.

Zveza deluje na območju Mestne občine Novo mesto. Delovanje Zveze časovno ni omejeno. Zveza je lahko član domače ali tuje športne organizacije.

 1. člen

Zveza ima pečat okrogle oblike, premera 2,5 cm z napisom: ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO.

Zveza ima svoj znak, zastavo in enotno grafično podobo, ki se uporablja na listinah Zveze in njenih članic. Enotna podoba se uredi s pravilnikom, ki ga sprejme skupščina Zveze.

 1. člen

Zvezo predstavlja in zastopa predsednik Zveze kot zakoniti zastopnik. V odsotnosti ga nadomeščata podpredsednik oziroma sekretar. V posameznih zadevah lahko predsednik Zveze pooblasti tudi druge osebe za zastopanje.

Za zakonito poslovanja Zveze odgovarja predsednik.

 1. člen

Delovanje Zveze temelji na načelu javnosti. O svojem delu obvešča javnost preko internih in javnih sredstev obveščanja.

Za javnost dela je odgovoren predsednik Zveze, ki je hkrati pooblaščen za posredovanje informacij o delovanju Zveze javnosti. Za odnose z javnostmi lahko predsedstvo Zveze imenuje pooblaščeno osebo.

III. NAMENI IN CILJI DELOVANJA

 1. člen

Zveza pri svojem delu sledi ciljem, ki so opredeljeni v nacionalnem programu športa v RS ter v sklepih Mestne občine in skupščine Zveze.

Namen Zveze je spodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k kakovostnem razvoju športa v Mestni občini in Republiki Sloveniji, s tem da:

– spodbuja združevanje športnih organizacij v Zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva,

– spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih, usklajuje skupne interese športa v Mestni občini, s poudarkom na športu občanov Mestne občine,

– deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze,

– usklajuje delo športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju,

– skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih društvih,

– razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine, športa starejših in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa,

– pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih športnih dosežkov,

– razvija in krepi stike s športnimi Zvezami in organizacijami v drugih občinah, republiki, sosednjih deželah ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu.

Športne dejavnosti vključujejo aktivnosti na področju organiziranja, financiranja, izobraževanja in vzgoje kadrov, vzgoje vrhunskih tekmovalcev, gradnje in vzdrževanja športnih objektov, prirejanja tekmovanj, promocijske in publicistične dejavnosti.

NALOGE ZVEZE

 1. člen

Namen in cilje uresničuje s tem, da:

– obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva,

– spremlja razvoj športa, ugotavlja in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj v okviru statutarnih pooblastil,

– zastopa športna društva o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in institucij Mestne občine in republiških organov,

– sodeluje z upravnim organom, pristojnim za področje športa,

– daje pobude in organizira takšne oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne aktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij,

– oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa v Mestni občini,

– sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki rešujejo vprašanja s področja športa,

– skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa in omogočajo tudi doseganje vrhunskih športnih rezultatov v Mestni občini,

– sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev v športu ter skrbi za njihovo uresničevanje,

– skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu,

– skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe športnih društev,

– organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost,

– posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom Zveze,

– sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela športnih organizacij – članov Zveze,

– skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev s katerimi upravlja,

– razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov občinska športna tekmovanja in druge prireditve,

– preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih Zvez.

 

 1. člen

V skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji se lahko za dosego svojih ciljev ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki pa ne sme biti njena izključna ali pretežna dejavnost (lahko je dopolnilna dejavnost, ki ne sme prevladovati).

Zveza bo izvajala naslednje pridobitne dejavnosti navedene v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti:

C

32.300 Proizvodnja športne opreme.

G

47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo;

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu.

I

55.209 Druga nastanitve za krajši čas;

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;

56.300 Strežba pijač.

J

63.120 Obratovanje spletnih portalov.

N

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup.

P

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;

R

93.110 Obratovanje športnih objektov;

93.130 Obratovanje fitnes objektov;

93.190 Druge športne dejavnosti;

93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Pridobitna dejavnost se lahko opravlja samo v zvezi z nameni in cilji ustanovitve ter v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov in ciljev ustanovitve. Presežke prihodkov nad odhodki iz vse dejavnosti in virov Zveza namenja za uresničevanje namenov in ciljev v skladu s tem statutom. 4

 

 1. ČLANSTVO, VČLANJEVANJE ALI PRENEHANJE ČLANSTVA
 2. člen

Članstvo v Zvezi je prostovoljno.

Člani Zveze so lahko:

– posamezna društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih in imajo sedež v Mestni občini,

– imajo plačano članarino v zvezi.

 

 1. člen

Za članstvo lahko zaprosijo društva, ki smiselno, aktivno delujejo najmanj eno leto. Slednje izkazujejo s popolnim poročilom zadnjega občnega zbora, ki mora vsebovati najmanj: poročilo o opravljenem delu v preteklem letu, program za naslednje leto in seznam organov društva.

Pisno vloženi prošnji za sprejem v članstvo Zveze se priloži:

– zapisnik o ustanovitvi športnega društva,

– fotokopija Odločbe o vpisu v register društev pri pristojnem upravnem organu,

– fotokopija AJPES-a o vpisu v poslovni register Slovenije,

– sklep občnega zbora športnega društva o včlanitvi v Zvezo,

– pristopna izjava z izjavo o strinjanju s Statutom Športne zveze Novo mesto,

– zapisnik zadnjega zbora najvišjega organa društva,

– podatki o zakonitem zastopniku športnega društva.

 

Ob sprejemu v članstvo Zveze, daje predhodno mnenje predsedstvo Zveze.

O sprejemu v članstvo odloča skupščina Zveze.

Novi člani imajo polnopravno glasovalno pravico z naslednjo skupščino, lahko pa podajo predloge, oziroma sodelujejo v razpravah takoj po sprejemu v Zvezo.

 1. člen

Član lahko izstopi iz Zveze kadarkoli in brez obrazložitve. Izstop iz članstva Zveze mora biti opravljen v pisni obliki.

Član je lahko izključen iz Zveze, če huje krši določila tega statuta in druge pravne akte Zveze.

O izključitvi odloča skupščina pod pogojem, da je članu pred odločanjem dana možnost zagovora. Učinki izključitve nastopijo s sprejetjem sklepa.

Samodejno se člana izbriše iz članstva:

– v kolikor preneha delovati in je izbrisan iz registra društev,

– se ne odzove na poziv predsedstva Zveze ob neaktivnosti v skladu z zahtevami iz 10. člena tega statuta, ki traja najmanj eno mandatno obdobje (4 leta), najprej se poravnava zapadle članarine po datumu zapadlosti (od najstarejšega) na koncu tekoče.

 

 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV
 2. člen

Člani Zveze imajo naslednje pravice:

– da predlagajo in odločajo o programu dela Zveze,

– da enakopravno v okviru namena Zveze uresničujejo svoje interese,

– da so informirani o delu in sklepih organov Zveze,

– da predlagajo obravnavanje vprašanj posamičnih in skupnih interesov,

– da sprožajo vprašanja odgovornosti članov in organov Zveze,

– da volijo in so voljeni v organe Zveze,

– da jih Zveza delegira v organe, oziroma organizacije tretjih subjektov.

 

 1. člen

Člani Zveze imajo naslednje dolžnosti:

– da delujejo v smislu namena Zveze ter spoštujejo akte Zveze in sklepe organov Zveze,

– da uresničujejo dogovorjene naloge in cilje Zveze,

– da upoštevajo enakost in suverenost vseh članov Zveze ob upoštevanju enakega varovanja pravic, dobronamernega izpolnjevanja obveznosti in mirnega reševanja sporov,

– da se prizadevajo za ugled Zveze,

– da zastopajo stališča Zveze, kadar delujejo kot delegati Zveze.

 

 1. ORGANI ZVEZE
 2. člen

Organi Zveze so:

– skupščina,

– predsedstvo,

– nadzorni odbor,

– disciplinska komisija.

 

Mandat vseh organov je štiri leta. Vsake štiri leta se opravijo volitve organov Zveze. Mandat starih imenovanih in voljenih nosilcev funkcij v organih preneha z nastopom mandata novo izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij, razen, če ta statut ne določa drugače.

Omejitve mandatov ni. Volitve organov so praviloma tajne.

Mandat imenovanemu in voljenemu nosilcu funkcije v organih Zveze lahko preneha predčasno v primeru:

– hujše kršitve tega statuta,

– nespoštovanja sklepov organov Zveze,

– da je Zvezi iz hude malomarnosti ali namerno povzročil večjo premoženjsko škodo,

– da v okolju vzpodbuja nestrpnost oziroma netolerantnost na kakršnikoli osnovi,

– da blati ugled Zveze v javnosti,

– da se ne obnaša športno in v duhu fair-playa,

– če mu je v disciplinskem postopku izrečen ukrep za hujšo kršitev,

– s smrtjo.

V primeru nadomestnih volitev v organe Zveze, traja mandat novo izvoljenega oziroma imenovanega le do konca mandata tega organa.

Način volitev organov Zveze je opredeljen v Poslovniku skupščine.

SKUPŠČINA

 1. člen

Skupščina je najvišji organ Zveze. Skupščino sestavlja po en pooblaščen predstavnik vsakega člana Zveze. Pooblaščenec je lahko oseba, ki je polnoletna in državljan Republike Slovenije, izkazati se mora s pooblastilom članice.

 1. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno zasedanje skupščine se skliče vsaj enkrat letno do konca marca tekočega leta. Skliče jo predsednik Zveze.

Izredno zasedanje skupščine lahko skličejo:

– predsednik Zveze,

– predsedstvo Zveze, če to zahteva vsaj polovica njegovih članov,

– nadzorni odbor,

– petina članov Zveze.

Izredna skupščina lahko obravnava samo problematiko, zaradi katere je sklicana.

Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom v enem izmed tiskanih medijev, dosegljivih v MO Novo mesto in članom Zveze poslano gradivo, najmanj deset dni pred dnevom, za katerega je skupščina sklicana.

 1. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem času navzočih več kot 1/2 članov s pravico glasovanja.

Pravico glasovanja imajo člani s plačano članarino. V primeru zamude, se najprej poravna zaostale članarine in na koncu zadnja, ki je merodajna za glasovalno pravico.

Če ob predvidenem času skupščina ni sklepčna, se skupščina odloži za 15. minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotna vsaj 1/5 članic z glasovalno pravico.

 1. člen

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov s pravico glasovanja.

Če se odloča o spremembah ali dopolnitvah statuta, poslovniku dela skupščine ali o prenehanju delovanja Zveze je potrebno, da za takšno odločitev glasuje več kot 2/3 vseh prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico.

Glasovanje je praviloma javno. Tajno glasovanje se izvede v primeru volitev, ko je kandidatov več, kot je razpisanih voljenih mest. Vsaj tri članice lahko predlagajo tajno glasovanje tudi za ostale zadeve. V tem primeru način glasovanja določi skupščina.

 1. člen

Sejo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavlja predsednik in dva člana.

Delovno predsedstvo izvoli skupščina pred začetkom zasedanja z večino glasov navzočih članov.

O zasedanju skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo: predsednik, dva overovitelja (ki ju izvoli skupščina) in zapisnikar. S podpisom vseh štirih je zapisnik veljaven, sicer ga mora potrdili naslednja skupščina.

 1. člen

Pristojnosti skupščine:

 1. a) Sprejema:

– statut Zveze,

– poslovnik skupščine,

– disciplinski pravilnik,

– pravilnik o imenovanjih in priznanjih,

– pravilnik o finančno materialnem poslovanju,

– sistemizacijo delovnih mest, oziroma nalog,

– finančni načrt,

– zaključni račun,

– program oziroma smernice dela Zveze in predlog programa oziroma smernic razvoja športa v Mestni občini Novo mesto.

 

 1. b) Odloča:

– zadolževanju in odtujevanje premoženja (izjema: premostitveni krediti),

– sedežu Zveze,

– sprejemu novih članov v zvezo,

– zadevah iz pristojnosti drugih organov Zveze kot 2. stopenjski organ,

– v primeru spora med klubi ali društvi kot drugostopenjski organ,

– združevanju in prenehanju Zveze.

 

 1. c) Voli in razrešuje:

– predsednika Zveze,

– člane predsedstva Zveze,

– člane nadzornega odbora,

– člane disciplinske komisije.

 

 1. d) Določa:

– višino posamezne letne članarine.

 

 1. e) Opravlja:

– druge zadeve v skladu s statutom, drugimi akti in interesom Zveze.

PREDSEDSTVO

 1. člen

Predsedstvo je predstavniški operativno izvršilni organ skupščine Zveze, ki organizira in vodi delo Zveze v skladu s sklepi skupščine in pooblastili in pristojnostmi, ki jih ima po tem statutu. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma sekretar.

Predsedstvo šteje 9 članov in ga sestavljajo:

– predsednik,

– podpredsednik,

– 3 člani predstavniki športnih društev, ki tekmujejo v ekipnih športih v sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez,

– 3 člani predstavniki športnih društev, ki tekmujejo v posamičnih športih v sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez,

– 1 član predstavnik rekreativnega športa, športa upokojencev in športa oseb s posebnimi potrebami.

Predsednik in podpredsednik predsedstva sta po svoji funkciji predsednik in podpredsednik Zveze.

Kandidate za predsednika, podpredsednika in člane predsedstva iz vrst članov Zveze, predlagajo člani Zveze pisno, na predhodnem sklicu stalnih komisij ali najkasneje ob pozivu predsednika skupščine, na skupščini sami, v primeru, da ni dovolj prispelih kandidatur. Kandidati za predsednika Zveze morajo predložiti in obrazložiti program delovanja Zveze pred glasovanjem.

Sestava predsedstva mora odražati čim širšo vključenost različnih športov, športnih panog in šaha (različni športi, predstavniki individualnih in kolektivnih športov ipd.).

 1. člen

Predsedstvo veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov predsedstva. V primeru izenačenega glasovanja glas predsednika šteje dvojno.

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini.

 1. člen

Pristojnosti predsedstva:

– sprejema poslovnik o svojem delu,

– predlaga gradivo za zasedanja skupščine,

– uresničuje sklepe skupščine,

– poroča skupščini o svojem delu vsaj enkrat letno,

– imenuje sekretarja Zveze,

– določa politiko razvoja športa v skladu s sprejetim programom dela Zveze,

– skrbi in zagotavlja sredstva za delovanje Zveze,

– skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev Zveze,

– podeljuje nagrade in priznanja,

– delegira predstavnike Zveze,

– odloča o premostitvenih kreditih,

– odloča o zadolževanju in odtujevanju sredstev, po pooblastilu skupščine,

– opravlja druge naloge, ki po normalnem teku dejavnosti spadajo v pristojnost predsedstva in naloge, za katere ga pooblasti skupščina.

Predsednik

 1. člen

Predsednik predstavlja in zastopa Zvezo kot zakoniti zastopnik pred organi in organizacijami doma in v tujini. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu in skupščini.

Predsednik Zveze opravlja naslednje naloge:

– predstavlja in zastopa Zvezo,

– sklicuje in začne zasedanje skupščine,

– sklicuje in vodi seje predsedstva,

– podpisuje sklepe in splošne akte Zveze,

– uresničuje sklepe skupščine in predsedstva Zveze,

– predlaga podelitev nagrad, pohval in priznanj zaslužnim članom Zveze,

– podeljuje pooblastila članom Zveze, za opravljanje posebnih, začasnih, občasnih nalog, ki izhajajo iz narave dela Zveze,

– odreja službena potovanja ter odreja izplačila dnevnic, sejnin, potnih in drugih stroškov oz povračil za organe, funkcionarje in predstavnike Zveze,

– spremlja uresničevanje sklepov skupščine in predsedstva Zveze,

– opravlja druge naloge, ki mu jih poveri predsedstvo Zveze.

 

Podpredsednik

 1. člen

Podpredsednik na podlagi posebnega pooblastila organov Zveze opravlja določene naloge s področja dela Zveze.

Podpredsednik z enakimi pravicami in pooblastili nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.

Sekretar

 1. člen

Zveza ima lahko za opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog ter izvrševanje poslanstva Zveze sekretarja.

Sekretar Zveze ima posebna pooblastila v skladu s tem temeljnim aktom in drugimi akti ter sklepi organov Zveze, ki določajo vsebino njegovega dela.

Sekretarja imenuje predsedstvo Zveze na predlog članic ali organov Zveze za dobo 5 let. Delo praviloma opravlja nepoklicno. Za svojo delo lahko prejme nagrado. V okviru razpoložljivih možnost lahko predsedstvo Zveze s sekretarjem v skladu z veljavno zakonodajo sklene podjemno ali drugo obliko pogodbe za opravljanje dela sekretarja. V pogodbi se natančneje definirajo pravice, obveznosti in odgovornosti sekretarja športne Zveze.

Če je v občini ustanovljen javni zavod za področje športa, se lahko za sekretarja Zveze imenuje osebo, ki v javnem zavodu v skladu s 23. 24. in 25. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, z dne 20. 3. 1998) opravlja administrativne in tehnične naloge za potrebe Zveze.

 1. člen

Sekretar Zveze opravlja naslednje naloge:

– v mejah svojih pristojnosti skrbi za zakonito in pravilno poslovanje Zveze,

– skrbi za pravočasno pripravo vseh gradiv za organe Zveze in izvrševanje sklepov teh organov,

– usklajuje delo organov Zveze,

– opravlja in organizira administrativno tehnično poslovanje Zveze,

– upravlja in hrani arhivsko gradivo Zveze,

– upravlja s poverjenimi športnimi in ostalimi objekti,

– skrbi in je odgovoren za celovito urejenost športnih objektov s katerimi upravlja Zveza,

– opravlja druga dela in naloge v skladu s pogodbo o zaposlitvi, v skladu s tem temeljnim aktom, drugimi akti in sklepi skupščine ali predsedstva Zveze.

Pravice, obveznosti in odgovornosti sekretarja se natančneje opredelijo s pogodbo.

Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedstvu in skupščini Zveze.

Če Zveza nima sekretarja, opravlja njegove naloge predsednik Zveze ali oseba, ki ga predsedstvo pooblasti.

Komisije predsedstva

 1. člen

Za uspešno delo pri izvajanju svojih nalog, predsedstvo oblikuje stalne in začasne komisije, določi njihove naloge ter imenuje/potrdi njihove člane.

Stalne komisije:

Komisija za ekipni tekmovalni šport,

ki jo sestavljajo trije člani predsedstva, predstavniki športnih društev, ki tekmujejo v ekipnih športih v sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez in predstavniki športnih društev, ki v ekipnih športih delujejo (tekmujejo ali organizirajo tekmovanja) v sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez. Komisijo vodi eden izmed članov predsedstva Zveze.

Komisija za posamični tekmovalni šport,

ki jo sestavljajo trije člani predsedstva, predstavniki športnih društev, ki v posamičnih športih tekmujejo v sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez in predstavniki športnih društev, ki v posamičnih športih delujejo (tekmujejo ali organizirajo tekmovanja) v sistemu nacionalnih panožnih športnih zvez. Komisijo vodi eden izmed članov predsedstva Zveze.

Komisija za rekreativni šport, šport upokojencev in šport oseb s posebnimi potrebami,

ki jo sestavljajo predstavniki rekreativnih športnih društev, športnih društev, ki tekmujejo v sistemu tekmovanj upokojenskih in invalidskih organizacij/društev na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Komisijo vodi član predsedstva Zveze, predstavnik rekreativnega športa, športa upokojencev in športa oseb s posebnimi potrebami.

Komisija za šport otrok in mladine

V komisijo so lahko vključeni vsi zainteresirani člani Zveze, ki se pri svojem delu ukvarjajo s športom otrok in mladine. Komisijo vodi podpredsednik Zveze.

Komisija za podeljevanje nagrad in priznanj

Komisija šteje pet članov, katere določi predsednik Zveze izmed zaslužnih, že nagrajenih delavcev v športu. Komisijo vodi predsednik Zveze.

Komisije so za svoje delo odgovorne predsedstvu. Komisije delujejo po poslovniku predsedstva.

NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorni odbor voli skupščina.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov.

Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika.

Član nadzornega odbora ne sme biti član drugih organov Zveze.

Vabila na seje predsedstva Zveze se pošilja tudi članom nadzornega odbora.

 1. člen

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva med dvema sklicema skupščine in nadzira materialno in finančno poslovanje Zveze.

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini.

Na vsakem rednem zasedanju skupščine mora nadzorni odbor podati pisno poročilo o ugotovitvah pri opravljanju svoje nadzorstvene naloge.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 1. člen

Zveza ima disciplinsko komisijo.

Disciplinsko komisijo izvoli skupščina.

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov in treh namestnikov. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

 1. člen

Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske kazni v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Disciplinska komisija v postopku odločanja deluje vedno v sestavi treh članov senata, ki jih določi predsednik disciplinske komisije.

Drugostopenjski organ v disciplinskem postopku je skupščina Zveze.

Natančnejše določbe o disciplinskem postopku in sankcijah določa disciplinski pravilnik, ki ga potrdi skupščina Zveze, v prehodnem obdobju med dvema skupščinama pa do potrditve predsedstvo Zveze. Disciplinska komisija deluje po poslovniku, ki ga sama določi, potrdi pa ga predsedstvo Zveze.

VII. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

 1. člen

Premoženje Zveze so finančna sredstva Zveze ter premičnine in nepremičnine, ki so njeni lasti.

Dohodki Zveze so:

– članarina,

– darila,

– sponzorski in donatorski prispevki,

– sredstva, ki jih Zveza prejme za izvajanje dejavnosti iz javnih sredstev,

– sredstva, ki jih Zveza prejme na osnovi dogovorov in pogodb z drugimi,

– prispevki fizičnih in drugih oseb,

– prihodki od prireditev,

– prihodki iz lastne dejavnosti,

– prihodki od organizacije tekmovanj,

– drugi viri.

 1. člen

Odgovornost za gospodarjenje s prihodki nosi predsednik, oziroma sekretar Zveze, če je imenovan. Prihodki se lahko uporabljajo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni in v obsegu, ki je predviden s finančnim načrtom.

Materialno in finančno poslovanje za Zvezo lahko opravlja najeta strokovna služba. Odgovornost za finančno materialno poslovanje in zakonitost poslovanja nosi predsednik Zveze in sekretar, če je imenovan.

 1. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, podpredsednik ter po pooblastilu predsednika sekretar.

Finančno poslovanje je javno. Opravlja se preko poslovnega računa pri banki, ki jo izbere predsedstvo Zveze. Poslovanje Zveze mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva.

 1. člen

Premoženja Zveze se ne sme deliti članicam. Če se pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, se mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti v skladu s tem statutom.

VIII. PRIZNANJA IN NAGRADE

 1. člen

Zveza podeljuje znake, priznanja in nagrade posameznikom in organizacijam, ki so dali pomemben prispevek razvoju Zveze in športa kot dejavnosti.

Vrsto, obliko, pogoje in način podeljevanja znakov, priznanj in nagrad opredeljuje Pravilnik o priznanjih in nagradah Športne zveze Novo mesto.

 1. člen
 2. EVIDENCE ZVEZE

Zveza za svoje potrebe vodi evidenco članic Zveze in druge evidence članstva.

Evidenca članic zajema naslednje podatke:

– ime/naziv članice,

– matično številko,

– davčno številko,

– naslov sedeža (stalno/začasno),

– ime/priimek in kontaktne podatke zakonitega zastopnika,

– številko transakcijskega računa,

– število registriranih članov.

Za potrebe poslovanja Zveza zbira in vodi tudi druge osebne podatke pravnih in fizičnih oseb, ki so razvidni iz kataloga podatkov Zveze in so urejeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Članice so dolžne zvezi sproti sporočati spremembe, ki so pomembne za tekoče vodenje evidence članic.

 1. NAČIN PRENEHANJA ZVEZE IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
 2. člen

Zveza preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

V primeru, da Zveza preneha z delovanjem, vse njeno premoženje po poravnavi vseh obveznosti preide na drugo zvezo, društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji. Če Zveza v sklepu ne določi naslednika premoženja, premoženje Zveze pripade lokalni skupnosti, na območju katere ima Zveza svoj sedež.

Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.

Vsaka delitev premoženja Zveze med članice je nična.

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 2. člen

Statut se spreminja na način in po postopku, kot je bil sprejet in v skladu z določiti tega akta in zakona o društvih. Ta statut je sprejela Skupščina Športne zveze Novo mesto, v Novem mestu dne 13. 3. 2012 in začne valjati takoj.